Tillsammans är vi starka. Vi har bred kompetens och en lång erfarenhet inom de flesta verksamhetsområden, där var och en av oss arbetar med just det den är bra på. Vi kan hjälpa Dig med mesta – hittar Du inte Ditt område här nedan så tveka inte att fråga. Kan vi inte själva hjälpa Dig kanske vi i vart fall kan lotsa Dig rätt. Att ge god service är viktigt för oss.

Arbetsrätt

Arbetsgivare eller arbetstagare? Spelar ingen roll – hos oss får Du hjälp!

Arbetsrätten rör både det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt) och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister. Vi har specialister inom arbetsrätten. Det spelar ingen roll om Du är arbetsgivare eller arbetstagare, hos oss får Du hjälp. Tänk på att det är viktigt att kontakta oss så tidigt som möjligt – inom arbetsrätten finns det viktiga tidsfrister att vara vaksam på.

Avtalsrätt

Att tänka efter före. Det kan bidra till att många problem undviks.

En grundläggande princip inom avtalsrätten är pacta sunt servanda, det vill säga att avtal är bindande. Därför är det oerhört viktigt att avtalet man tänkt skriva är korrekt formulerat och att Du verkligen förstår vad det innebär. På Visioner Advokatbyrå hjälper vi Dig både att upprätta avtal, tolka avtal och kanske om något gått snett pröva avtalet i domstol. Kontakta oss gärna tidigt – att lägga en slant på att få det rätt från början är ofta en prisvärd investering.

Arvsrätt

Vet Du vad som händer med Din egendom när Du dör?

Hjälp Dina nära och kära genom att skriva ett testamente. Är Du sambo vet Du kanske att Din sambo inte ärver Dig när Du dör? Det kan vi hjälpa Dig att ändra på, för att skapa en trygghet för Er båda. Eller kanske önskar Du förordna att Dina barns arv skall vara enskild egendom? Det ordnar vi. I den svåraste av stunder kan vi även vara ett stöd och upprätta bouppteckning och arvskifte. En bouppteckning skall förrättas tre månader efter dödsfallet. Ring oss därför gärna i god tid innan dess om Du vill ha hjälp.

Familjerätt

Ligger Du i giftastankar? Eller kanske skilsmässa? Vi hjälper Dig.

En familj idag ser kanske inte riktigt ut som en familj för femtio år sedan. Hur fungerar det egentligen med sambor, särbor, plastsyskon och extrapappor? Vi hjälper Dig att reda ut begreppen. Många gånger kan det behövas ett äktenskapsförord eller samboavtal för att skapa den trygghet Du vill uppnå. Vi hjälper Dig även med frågor kring vårdnad om barn, barns boende och umgänge. Barnens bästa står här i fokus, för lagstiftaren och för oss. I första hand försöker vi lösa alla tvister utanför domstolen. Går inte det står någon av oss vid Din sida inför rätten.

Fastighetsrätt

Vad är det för skillnad mellan köpekontrakt och köpebrev? Behöver vi skriva ett nyttjanderättsavtal när mormor ska bo kvar i huset?

Vi hjälper Dig att upprätta köpehandlingar, arrendekontrakt, hyresavtal, nyttjanderättsavtal eller servitutsavtal m.fl. handlingar. Skulle fastigheten Du köpt eller sålt visa sig ha varit felaktig när den överläts kan det även bli tal om att pröva frågan om s.k. dolda fel i fastighet. Som köpare bör Du kontakta oss – och även säljaren – direkt när Du upptäcker felet då det är viktigt att reklamera i tid.

Generationsskifte

Livets kanske viktigaste överlåtelse, Du kan vända Dig till oss med förtroende.

Advokat Elisabeth Aronsson är en erfaren jurist när det gäller generationsskiften av ägarledda företag. Hon vet vad det vill säga att överlåta sitt livsverk till nästa generation, både känslomässigt och ekonomiskt. Hon är van vid att hantera kompensation till syskon samtidigt som handlingarna som upprättas måste vara juridiskt bindande och skatterättsligt gynnsamma. Ett generationsskifte bör planeras i god tid, Du är varmt välkommen!

Migrationsrätt

Att kunna hjälpa någon i nöd, det är en ynnest. Inom migrationsrätten känner vi verkligen att vi behövs.

Visioner Advokatbyrå är stolt över att ha kompetens även på det här området. Dagarna på kontoren förgylls av mångfald och det talas många språk i mötesrummen. Migrationsrätt behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Vi arbetar med värme och engagemang i migrationsärendena, ofta som offentliga biträden. I Sverige är det Migrationsverket som först har hand om ärendena och fattar beslut. Är sökanden missnöjd med beslutet kan vi hjälpa till att klaga till Migrationsdomstolen eller i sista hand Migrationsöverdomstolen.

Brottmål

Alla människor har rätt till ett försvar. Detta anses vara en grundläggande tanke i ett rättssäkert samhälle, en tanke Visioner Advokatbyrå självklart står bakom.

För att en rättegång skall kunna anses vara rättvis krävs att den anklagade också får rätt till juridisk hjälp. Vi står vid Din sida om Du har behov av offentlig försvarare. Skulle Du istället ha råkat ut för ett brott kanske Du har rätt till ett målsägandebiträde eller – som barn – en särskild företrädare för barn. Att få hjälp av målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn kostar inget för Dig som brottsoffer. Det är tingsrätten som bestämmer om Du har rätt till hjälp antingen av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.

Tvistemål

Ett tvistemål eller civilmål är de mål där allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och högsta domstol) handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens.

Den som väcker talan mot någon i ett tvistemål kallas för kärande och motparten för svarande. Några av de vanligaste tvisterna är tvister om pengar, konsumenttvister och tvist inom familjen. Vi hjälper Dig med tvisten, förhoppningsvis genom att hitta en lösning i godo – vi träffar en förlikning – eller annars genom att driva processen i domstol. Vanligtvis har Du rätt till rättsskydd ur Din försäkring om det uppstått en tvist där värdet överstiger ett halvt basbelopp. Vi hjälper Dig kontrollera detta, se mer under Finansiering.

LPT, LVM, LVU

Bakom dessa förkortningar döljer sig ofta svåra livsöden.

Vi gör vårt bästa för att finnas där för Dig om Du skulle behöva det på grund av antingen psykisk ohälsa (lagen om psykiatrisk tvångsvård – LPT), missbruksproblem (lagen om vård av missbrukare i vissa fall – LVM) eller tvångsvård av barn (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU). Enligt samtliga dessa lagstiftningar har Du i de flesta fall rätt till ett offentligt biträde, där staten står för kostnaden. Fråga oss så hjälper vi Dig!

Skatterätt

Skatterätten behandlar lagar och regler om skatt och beskattning av fysiska och juridiska personer.

Exempel på skatter är inkomstskatt, moms, stämpelskatt, punktskatter (exempelvis bränsle, alkohol och tobak), arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Vi hanterar de skatterättsliga frågorna, oftast i samband med genomförande av generationsskifte av ägarledda företag, t.ex. näringsfastigheter inom jord- och skogsbruket.

Notarius Publicus

Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Jur.kand. Nina Ask är förordnad till notarius publicus i Oskarshamns kommun. Det betyder att hon är utsedd av Länsstyrelsen att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Läs mer på lansstyrelsen.se

or-adobe-pdf-icon-50x50

Notarius Publicus svenska

or-adobe-pdf-icon-50x50

Notarius Publicus engelska